Untitled Document { Tuần Chung kết cuộc thi "TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ" }
Danh sách thí sinh đoạt giải tuần
Untitled Document

TÀI LIỆU THAM KHẢO
----*----

- Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

- Tác phẩm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

- Các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Trang thông tin Đảng cộng sản Việt Nam.

- Chủ nghĩa Mác - Lênin bàn về thanh niên và công tác thanh niên.

- Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở.

- Bài giảng lý luận chính trị dành cho ĐVTN.

- Hồ Chí Minh tuyển tập, t.5, NXB Sự thật, Hà Nội 1985, tr. 393)

- Hỏi đáp 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN.

(Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, t.5, tr.185)

(Sđd, t.10, tr.488).

 

(Sđd, t.4, tr.33).

 

 (Sđd, t.10, tr.307),

 

( Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, tr. 133.)

(2).( Hồ Chí Minh: Về giáo dục thanh niên, Nxb Thanh niên, HN, 1980, tr166.)

(3) ( Hồ Chí Minh: Về giáo dục thanh niên, Nxb Thanh niên, HN, 1980, tr.165.).

(4). ( ) Hồ Chí Minh: Về giáo dục thanh niên, Nxb Thanh niên, HN, 1980, tr.82, 84)

(5). ( Hồ Chí Minh: Về giáo dục thanh niên, Nxb Thanh niên, HN, 1980, 165.)

6 ( HCM, đd tập 12, tr 65)

 

8.( HCM, đd tập 11, tr 372)

 

( Sđd, tập 9, tr.293.)

 

- Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam.

- Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Bạn biết gì về những ngày lễ- kỷ niệm trong năm.

 

- Hướng dẫn tổ chức Đại Hội Đoàn các cấp.

 

- Cẩm nang cho người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn tổ chức Đại Hội Đoàn các cấp.